ILMOITUS

Avaamalla AA-yleislaina Oü:n www-sivun käyttäjä sitoutuu noudattamaan jäljempänä esitettyjä ehtoja. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja kokonaisuudessaan, ei käyttäjällä ole oikeutta avata sivuja.

AA-yleislaina Oü KÄYTTÖEHDOT (24.12.2012 alkaen)

1. YLEISTÄ

AA-yleislaina Oü:n verkkopalvelu (jäljempänä "Palvelu") on AA-yleislaina Oü:n (jäljempänä "Yleislaina") tuottama palvelu. Avaamalla Yleislainan verkkopalvelun Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä Käyttöehtoja. Mikäli Asiakas ei hyväksy Käyttöehtoja kokonaisuudessaan, ei Asiakkaalla ole oikeutta käyttää Palvelua.

Asiakkaan ja Yleislainan välillä sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja, jotka ovat julkisesti nähtävissä Yleislainan internetsivustolla. Ehdot korvaavat aiemmin voimassa olleet Palvelun käyttöehdot.

Mikäli johonkin Palveluun kuuluvaan osioon sovellettavat erityisehdot ovat ristiriidassa näiden Käyttöehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti kyseisiä Palvelun erityisehtoja.

2. MUUTOKSET KÄYTTÖEHDOISSA JA PALVELUSSA

Yleislainalla on oikeus muuttaa Käyttöehtoja. Olennaisista ehtojen muutoksista tiedotetaan Yleislainan verkkosivuilla ja/tai asiakkaille sähköpostilla tai Palvelun välityksellä. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. Jatkamalla Palvelun käyttöä ehtojen muuttamisen jälkeen Asiakas sitoutuu noudattamaan muutettuja ehtoja.

Yleislaina pyrkii kehittämään Palvelua ja huolehtimaan sen mahdollisimman häiriöttömästä toiminnasta. Yleislainalla on oikeus muuttaa tai poistaa Palvelun tai sen osien sisältöä, rakennetta, palveluaikoja, tai muita Palveluun liittyviä seikkoja. Jos muutokset edellyttävät muutoksia Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tai muita toimenpiteitä Asiakkaan toimesta, Yleislaina pyrkii ilmoittamaan muutoksista hyvissä ajoin etukäteen. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan laitteisiinsa ja ohjelmistoihinsa tarvittavista muutoksista.

3. PALVELUN TOIMITTAMINEN JA KÄYTTÖ

Palvelun toimittaminen

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, ellei tietyn palvelun osalta ilmoiteta muuta käyttöaikaa. Yleislaina ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. Yleislainalla on aina niin halutessaan ilman korvausvelvollisuutta oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain sekä oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon tai muun syyn vuoksi.

Palvelun käyttö

Asiakas saa Palveluun näiden Käyttöehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Asiakas vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan.

Tunnisteet

Asiakkaan Yleislainalta mahdollisesti käyttöönsä saamat tunnisteet kuten käyttäjätunnukset ja salasanat säilyvät Yleislainan omistuksessa eikä Asiakkaalla ole oikeuksia niihin käyttöoikeuden päätyttyä. Tunnisteet ovat asiakaskohtaisia eikä Asiakas saa luovuttaa tai ilmaista niitä kolmannelle. Asiakas on vastuussa kaikesta tunnisteilla tapahtuneesta käytöstä.

Jos tunnisteet katoavat tai joutuvat oikeudettomasti kolmannen haltuun, Asiakkaan on ilmoitettava asiasta viipymättä Yleislainan asiakaspalveluun. Yleislainalla on tällöin oikeus sulkea Asiakkaan pääsy Palveluun.

Yleislainalla on oikeus muuttaa tunnisteita, jos verkosta, Asiakkaasta, Palvelun toimittamisesta, tietoturvasta tai -suojasta taikka viranomaisten määräyksistä johtuvat tai muut syyt sitä edellyttävät.

4. VASTUU PALVELUSTA JA VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS

Yleislainan vastuusta

Yleislaina ei vastaa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista. Selvyyden vuoksi todetaan, että Yleislaina ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen Asiakkaalle Palvelun virheellisestä toiminnasta, käyttökatkoista, käytön estymisestä, Palvelussa olevista virheistä, puutteellisuuksista, tai Palvelun tai sen osan lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta eikä Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä.

5. OIKEUDET PALVELUUN JA PALVELUN SISÄLTÄMÄÄN MATERIAALIIN

Oikeudet

Palvelun ulkoasun ja Palvelun sisältämän materiaalin tekijän-, teollis- ja muut suojatut oikeudet ovat Yleislainalla tai sen sopimuskumppaneilla. Asiakas ei saa käyttää Palvelua Yleislainan tai kolmannen tekijän- tai muita oikeuksia loukaten.

6. TIETOSUOJA

Tietoturva

Asiakas on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvallisuusriskin. Yleislaina pyrkii järjestämään tietojärjestelmiensä tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiin.

Yleislaina ei vastaa Asiakkaan tietoturvallisuudesta Palvelua käytettäessä. Asiakas vastaa itse Palvelun käytössä tarvitsemiensa tietokoneiden, tietojärjestelmien, lähiverkon tai muiden vastaavien laitteiden tai järjestelmien suojauksesta ja tietoturvasta. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä Asiakkaan tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten ja muiden vastaavien haittojen Yleislainalle, käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä menetellään henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Palvelun kautta lainaa hakeneet asiakkaat ovat Yleislainan asiakasrekisterissä, jossa olevia Asiakkaan lainahakemuksen yhteydessä tai muutoin antamia tietoja käytetään mm. Asiakkaan henkilöllisyyden todentamiseen, asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon, muihin vastaaviin Palveluun liittyviin tarkoituksiin sekä suoramarkkinointiin. Lisätietoa asiasta löydät Palvelun asiakasrekisterin rekisteriselosteesta.

Evästeet

Palvelun Käyttäjän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää evästeitä ("cookies"). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka avulla voidaan kerätä tietoja siitä, miten ja milloin Palvelua käytetään: esimerkiksi miltä sivulta Käyttäjä on siirtynyt Palveluun, milloin ja mitä www-sivuja Käyttäjä on selannut, kenen mainostajan ilmoituksia Käyttäjä on Palveluntarjoajan sivulla nähnyt ja klikannut, mitä selainta Käyttäjä käyttää, mikä on Käyttäjän näytön resoluutio ja käyttöjärjestelmä sekä mikä on Käyttäjän tietokoneen IP-osoite. Evästeet eivät vahingoita Käyttäjän tietokonetta tai tiedostoja.

Evästeiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää Palvelua edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi. Lisäksi Palveluntarjoaja ja sen yhteistyökumppanit voivat hyödyntää evästeitä Palvelun kävijämäärien tilastollisessa seurannassa sekä mitatakseen mainonnan tehoa.

Palveluntarjoaja ja sen yhteistyökumppanit voivat käyttää evästeiden avulla kerättyä tietoa myös kohdennetun mainonnan tuottamiseen.

Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Esimerkiksi Internet Explorer -selaimen evästeasetuksia pääsee muokkaamaan valitsemalla Työkalut -valikosta Internet -asetukset ja sieltä Tietosuoja-välilehden. Käyttäjä voi myös halutessaan poistaa evästeet valitsemalla Työkalut -valikossa Poista Selaushistoria.

7. KÄYTTÖOIKEUDEN VOIMASSAOLO

Käyttöoikeuden rajoittaminen

Yleislainalla on oikeus rajoittaa tai estää Palvelun käyttö siten kuin näissä Käyttöehdoissa on sanottu.

Käyttöoikeuden päättymisen seuraus

Käyttöoikeuden päättymisestä huolimatta jäävät näihin käyttöehtoihin perustuvat omistus- ja tekijänoikeudet, oikeus vahingonkorvaukseen sekä vastuunrajoitukset voimaan.

8. ERIMIELISYYDET

Yleislainan ja Asiakkaan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka.

9. ERIMIELISYYDET

AA-yleislaina Oü:n yhteystiedot ilmenevät AA-yleislaina Oü:n kotisivuilta. AA-yleislaina Oü ilmoittaa yhteystietojensa muutoksista kotisivuillaan tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla. Muutoksista pyritään ilmoittamaan hyvissä ajoin etukäteen.

10. MUUTA

Ehtojen voimassaolo

Nämä ehdot tulevat voimaan 24.12.2012 ja ovat voimassa toistaiseksi. Ehtoja sovelletaan myös aiempiin Palvelun asiakkuuksiin ja ehdot korvaavat aiemmin voimassa olleet AA-yleislaina Oü:n Internet-palveluiden käyttöehdot.

Kuluttajansuoja- ja muu lainsäädäntö

Näillä Käyttöehdoilla ei rajoiteta Asiakkaalle pakottavasta kuluttajansuojalainsäädännöstä tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä seuraavia oikeuksia.

Asiakkaan vakuutus

Asiakas vakuuttaa ilmoittaneensa mahdollisesti antamansa tiedot oikeina ja ajantasaisina sekä tutustuneensa Käyttöehtoihin ja muihin mahdollisiin Palvelua koskeviin erityisehtoihin. Asiakas sitoutuu kaikilta osin noudattamaan Palvelujen käytössä edellä mainittuja ehtoja.