1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

Luotonantaja AA-Yleislaina Oü, Suomen sivuliike
Osoite Hiomotie 19
Puhelinnumero 0600 0 2515
Sähköposti asiakaspalvelu@yleislaina.fi
Internet-osoite www.yleislaina.fi

2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

Luottotyyppi Kertaluotto
Luoton kokonaismäärä
Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen mukaisesti käyttöön annettavaa kokonaissummaa.
3000 €
Nostoa koskevat tiedot
Tämä tarkoittaa, miten ja milloin rahat on saatavissa.
Hyväksytty laina maksetaan hakijan tilille
Luottosopimuksen voimassaoloaika 24kk
Maksuerät 24 x 182 €

Maksuväli:
Kyseessä on tasalyhennys. Ylläoleviin maksueriin lisätään kulut ja korko joka pienenee lainapääoman pienentyessä.
Maksettava kokonaismäärä
Tarkoittaa lainapääoman määrää sekä korkoja ja mahdollisia luottoonne liittyviä muita kustannuksia.
Luoton kokonaismäärä 3000 €
Luottokustannukset yhteensä: 1375,64 €
Maksettava kokonaismäärä: 4375,64 €
Vaadittavat vakuudet Lainaan ei tarvita vakuuksia tai takaajia

3. Luoton kustannukset

Lainakorko Kiinteä 19,9%
Todelinen vuosikorko
Kokonaiskustannukset ilmaistuna vuosikorkona luoton kokonaismäärälle. Todellisen vuosikoron perusteella on helpompi vertailla erilaisia tarjouksia.
50,29%
Lainan todellinen vuosikorko määräytyy valitun lainasumman, laina-ajan, koron ja kulujen perusteella.
Onko luoton saamiseksi yleensä tai markkinoiduin ehdoin otettava
- vakuutus
- tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopimus
Jos näiden palvelujen kustannukset eivät ole luotonantajan tiedossa, ne eivät sisälly todelliseen vuosikorkoon.


Ei
Ei

4. Muut kustannukset

Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut
Maksujen maksamatta jättämisellä voi olla vakavia seurauksia (esimerkiksi pakkomyynti) ja luoton saaminen voi vaikeutua.
Vuotuinen viivästyskorko erääntyneistä ja maksamattomista lainaeristä ja muista saatavista määräytyy korkolain 633§82 ja lakiin tehtyjen muutosten mukaisesti. Lainan irtisanomisesta peritään sopimussakko. Lisäksi ostaja on velvollinen maksamaan kohtuulliset perintäkulut laki saatavien perinnästä mukaisesti.

5. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia

Peruuttamisoikeus
Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 vuorokauden kuluessa lainasopimuksen allekirjoittamisesta.
Kyllä
Ennenaikainen takaisinmaksu
Teillä on milloin tahansa oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessaan tai osittain
Kyllä
Haku tietokannasta
Luotonantajan on annettava teille maksutta välittömästi tieto luottotietorekisteriin tehdystä hausta, jos luottohakemus on hylätty tämän haun perusteella. Tätä ei sovelleta, jos tällaisten tietojen antaminen on Euroopan yhteisön lainsäädännössä kielletty tai se on oikeusjärjestyksen perusteiden tai yleisen turvallisuuden tavoitteiden vastaista
Oikeus saada luottosopimusluonnos
Teillä on oikeus saada pyynnöstä ja maksutta luottosopimusluonnos. Tätä säännöstä ei sovelleta, jos luotonantaja ei pyynnön esittämishetkellä ole halukas tekemään luottosopimusta teidän kanssanne.
Ajanjakso, jona sitoo luotonantajaa
Nämä ehdot eivät sido luotonantajaa.

6. Rahoituspalvelujen etämyynnin yhteydessä annettavat lisätiedot

a) luotonantajan osalta
Luotonantajan edustaja jäsenvaltiossa, jossa asutte
Osoite

AA-Yleislaina Oü, Suomen sivuliike
Hiomotie 19 00380 Helsinki
Rekisteröinti AA-Yleislaina Oü on rekisteröity osakeyhtiö Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin Y-tunnus 2431750-4
Valvova viranomainen Kuluttajavirasto
b) luottosopimuksen osalta
Peruuttamisoikeuden käyttö Luotto voidaan peruuttaa 14 vuorokauden kuluessa lainasopimuksen allekirjoittamisesta. Peruuttamisilmoituksessa tulee yksilöidä oma nimi ja sopimusnumero tai henkilötunnus. lmoituksen voit tehdä postitse ja/tai sähköpostitse. Luotosta peritään korko ajalta, jolla se on ollut kuluttajan käytettävissä.
Luottosopimukseen sovellettavaa lainsäädäntöä ja/tai sen toimivaltaista tuomioistuinta koskeva lauseke Jos AA-Yleislaina Oü:n ja asiakkaan välillä ei päästä neuvotellen ratkaisuun, voi asiakas ottaa yhteyttä oman asuinalueensa kuluttajaneuvontaan. Lainasuhteeseen sovelletaan Suomen lakia ja oikeuspaikkana on kuluttajan kotipaikan alioikeus.
c) oikeussuojan osalta
Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja oikeussuojamenettelyjen olemassaolo Kuluttajariitalautakunta voi antaa ratkaisusuosituksen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisestä erimielisyydestä, joka koskee kulutushyödykkeen kuten rahoituspalvelun hankintaa tai liittyy kulutushyödykesopimukseen. Se ei kuitenkaan käsittele asioita, jotka koskevat arvopaperiasioita eli esimerkiksi osakkeita, osuustodistuksia tai obligaatioita koskevia asioita. Kuluttajariitalautakunta antaa ratkaisusuosituksia ainoastaan kirjallisiin valituksiin.